Headerbeelden website2

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de beheerders kunnen echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Deze website is een uitgave van Stichting RegioPlus ten behoeve van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van en uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, e-mail, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, RegioPlus. Alle foto’s op deze website zijn niet voor professioneel gebruik zonder dat hiervoor toestemming is verleend door RegioPlus.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact met ons opnemen via: info@waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op